نقش فرهنگ در ابزارهای سیاست خارجی دولت اسلامی ازدیدگاه امام خمینی (ره)
47 بازدید
محل نشر: فرهنگ پژوهش ش 6
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرهنگ،سیاست خارجی،دولت اسلامی