مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امیرحسین
نام خانوادگی:مرادپوردهنوی
نخصص ها:علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

متولد1362سیرجان